Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Ev Ziyaretinin Okul Başarısına Etkisi (Kahramanmaraş İl Örneği)

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Gülcan, Murat Gürkan
dc.contributor.author Taner, Neslihan
dc.date.accessioned 2014-08-20T14:05:03Z
dc.date.available 2014-08-20T14:05:03Z
dc.date.issued 2011-12
dc.identifier.citation https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/issue/view/42/showToc tr_TR, en_US
dc.identifier.issn 1302-8944
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11672/218
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; ilköğretim kurumlarında gerçekleştirilen ev ziyareti uygulanmasının sonuçlarını, öğretmen görüşleriyle ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel bir araştırmadır ve görüşme tekniği esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2009-2010 Kahramanmaraş İli İlköğretim Okullarındaki öğretmenler, örneklemini ise üç ilköğretim okulunda görev yapan ve ev ziyaretinde bulunan öğretmenler oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formundaki sorular öğretmenlere yöneltilmiş ve sorulara verilen cevaplar kayıt altına alınmış, elde edilen bulgular gruplandırılarak maddelere dönüştürülmüş, maddelerin yüzdelik (%) ve frekansları (F) yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen ve yöneticilerin yaptığı ev ziyaretlerinin öğrencinin okula uyumu ve ders başarısını üzerinde olumlu etkisi vardır. tr_TR, en_US
dc.language.iso other tr_TR, en_US
dc.publisher Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR, en_US
dc.relation.ispartofseries ;22
dc.subject Okul aile işbirliği, ev ziyareti, öğrenci başarısı, okula uyum. tr_TR, en_US
dc.subject family cooperation, home visit, student success, adaptation to school. tr_TR, en_US
dc.title Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretimde Ev Ziyaretinin Okul Başarısına Etkisi (Kahramanmaraş İl Örneği) tr_TR, en_US
dc.title.alternative Views Of Teachers Regarding The Effect Of The Home Visit In The School Success In Primary Education (Case of K. Maraş) tr_TR, en_US
dc.type Article tr_TR, en_US


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster