Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv

Melatonin receptor 1a gene rsaı and inhibin alpha subunit gene haeıı polymorphisms in honamli and hair goat breeds reared in western mediterranean region of Turkey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.